English EN Vietnamese VI

Chỉ thẩm mỹ

ELASTY MONO

PDO
FDA CE KFDA

Chỉ trẻ hóa, sợi đơn

Thông số kim: 27G-40MM/ 29G-30MM/ 31G-25MM

Thông số chỉ: 50MM – USP 5-0/ 30MM – USP 6-0/ 30MM – USP 7-0

Dạng cố định chỉ: Mút

Đóng gói: 100 sợi/ hộp, 25 sợi/ bịch hút chân không

MONO1

ELASTY MONO

PCL
FDA CE KFDA

Chỉ trẻ hóa, sợi đơn

Thông số kim: 29G-30MM

Thông số chỉ: 30MM – USP 6-0

Dạng cố định chỉ: Mút

Đóng gói: 100 sợi/ hộp, 25 sợi/ bịch hút chân không

MONOPCL1

ELASTY SCREW

PDO
FDA CE KFDA

Chỉ trẻ hóa, sợi đơn xoắn

Thông số kim: 29G-40MM

Thông số chỉ: 52MM – USP 6-0

Dạng cố định chỉ: Mút

Đóng gói: 100 sợi/ hộp, 25 sợi/ bịch hút chân không

SCREW1

ELASTY DOUBLE SCREW

PDO
FDA CE KFDA

Chỉ trẻ hóa, sợi đơn xoắn kép

Thông số kim: 27G-40MM

Thông số chỉ: 60MM – USP 6-0

Dạng cố định chỉ: Mút

Đóng gói: 100 sợi/ hộp, 25 sợi/ bịch hút chân không

SCREWDOUBLE1

ELASTY BROOM

PDO
FDA CE KFDA

Chỉ làm đầy dạng chổi, chuyên dùng vùng rãnh mũi má, vùng mắt

Thông số kim: 25G-50MM

Thông số chỉ: 50MM – USP 7-0x10

Dạng cố định chỉ: Mút

Đóng gói: 20 sợi/ hộp, 10 sợi/ bịch hút chân không

BROOM1

ELASTY BARB BI

PDO
FDA CE KFDA

Chỉ nâng vùng mũi, công nghệ cắt không qua gia nhiệt

Thông số kim: 19G-40MM/ 19G-60MM

Thông số chỉ: 50MM – USP 2-0/ 85MM – USP 2-0

Dạng cố định chỉ: Mút

Đóng gói: 20 sợi/ hộp, 10 sợi/ bịch hút chân không

BARB1

ELASTY BARB BI

PCL
FDA CE KFDA

Chỉ nâng vùng mũi, công nghệ cắt không qua gia nhiệt

Thông số kim: 19G-40MM/ 19G-60MM

Thông số chỉ: 50MM – USP 2-0/ 85MM – USP 2-0

Dạng cố định chỉ: Mút

Đóng gói: 50 sợi/ hộp, 10 sợi/ bịch hút chân không

BARBPCL1

ELASTY FORTE DOUBLE

PDO
FDA CE KFDA

Chỉ nâng vùng mặt, công nghệ đúc – ép không qua gia nhiệt

Thông số kim: 19G-60MM/ 18G-100MM

Thông số chỉ: 120MM – USP 3-0/ 185MM – USP 3-0

Dạng cố định chỉ: Mút

Đóng gói: 10 sợi/ hộp, 10 sợi/ bịch hút chân không

FORTE1

ELASTY FORTE FIX

PDO
FDA CE KFDA

Chỉ nâng vùng mặt, công nghệ đúc – ép không qua gia nhiệt

Thông số kim: 19G-100MM/ 19G-70MM

Thông số chỉ: 185MM – USP 3-0/ 140MM – USP 3-0

Dạng cố định chỉ: Mút

Đóng gói: 10 sợi/ hộp, 10 sợi/ bịch hút chân không

FORTEFIX1

ELASTY LINE

PDO
FDA CE KFDA

Chỉ nâng vùng mặt, công nghệ đúc – ép không qua gia nhiệt

Thông số kim: 17G-100MM

Thông số chỉ: 180MM – USP 3-0

Dạng cố định chỉ: chốt nhựa

Đóng gói: 10 sợi/ hộp, 10 sợi/ bịch hút chân không

LINE1

ELASTY LINE PLUS

PCL
FDA CE KFDA

Chỉ nâng vùng mặt, công nghệ đúc – ép không qua gia nhiệt

Thông số kim: 17G-100MM/ 17G-70MM

Thông số chỉ: 180MM – USP 3-0/ 140MM – USP 3-0

Dạng cố định chỉ: chốt nhựa

Đóng gói: 10 sợi/ hộp, 10 sợi/ bịch hút chân không

LINEPLUS1

ELASTY V UP

PDO
FDA CE KFDA

Chỉ nâng vùng mặt, công nghệ đúc – ép không qua gia nhiệt

Thông số kim: 19G-40MM, 19G-60MM, 19G-100MM

Thông số chỉ: 50MM – USP 3-0, 80MM – USP 3-0, 165MM – USP 3-0

Dạng cố định chỉ: mút

Đóng gói: 10 sợi/ hộp, 10 sợi/ bịch hút chân không

VUP1

ELASTY V UP

PCL
FDA CE KFDA

Chỉ nâng vùng mặt, công nghệ đúc – ép không qua gia nhiệt

Thông số kim: 19G-40MM, 19G-60MM, 19G-100MM

Thông số chỉ: 50MM – USP 3-0, 80MM – USP 3-0, 165MM – USP 3-0

Dạng cố định chỉ: mút

Đóng gói: 10 sợi/ hộp, 10 sợi/ bịch hút chân không

VUPPCL1

ELASTY MESHFILL

PDO
FDA CE KFDA

Chỉ lưới 16 sợi làm đầy, kết hợp với HA

Thông số kim: 21G-45MM, 21G-60MM

Thông số chỉ: 35MM – USP 6-0x16, 45MM – USP 6-0x16

Dạng cố định chỉ: chốt lưới

Đóng gói: 10 sợi/ hộp, 10 sợi/ bịch hút chân không

MESHFILL1

ELASTY MESHFILL PLUS

PCL
FDA CE KFDA

Chỉ lưới 16 sợi làm đầy, kết hợp với HA

Thông số kim: 21G-45MM, 21G-60MM

Thông số chỉ: 35MM – USP 6-0x16, 45MM – USP 6-0x16

Dạng cố định chỉ: chốt lưới

Đóng gói: 10 sợi/ hộp, 10 sợi/ bịch hút chân không

MESHFILLPLUS1

ELASTY UNICONE DOUBLE

PDO
FDA CE KFDA

Chỉ hai kim, công nghệ đúc – ép không qua gia nhiệt

Thông số kim: 21G-120MM

Thông số chỉ: 300MM – USP 3-0

Dạng cố định chỉ: 2 chốt nhựa

Đóng gói: 4 sợi/ hộp, 2 sợi/ bịch hút chân không

UNICONE1